JANIS JOPLIN "Summertime

מאת:
יואל
שתרוג
7/5/2020

"היא הייתה הקיסרית הלבנה של הצלילים הנבראים מן הקרעים בנשמה, היא הייתה הקיסרית של האובדים והתוהים, הנודדים במרחבים של אלוהים"

קליפ השבוע -

JANIS JOPLIN "Summertime

"היא הייתה הקיסרית הלבנה של הצלילים הנבראים מן הקרעים בנשמה, היא הייתה הקיסרית של האובדים והתוהים, הנודדים במרחבים של אלוהים"
7/5/2020